Pakalpojumi


Namu pārvaldīšana

Par mums

SIA “BALTIE NAMI” ir jauns uzņēmums, kas apvieno speciālistus ar pieredzi dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā. Uzņēmums ir mazs un jauns ar lielu potenciālu un vēlmi katru māju apsaimniekot kā vienīgo un attiecīgi pieiet katram individuāli, izvērtējot katras mājas un tās dzīvokļu īpašnieku vajadzības un ieklausoties dzīvokļu īpašnieku viedoklī, pieņemot mājai labāko risinājumu.

 

Mūsu principi, apsaimniekojot dzīvojamās mājas

 • individuāla pieeja apsaimniekojamajai dzīvojamai mājai;
 • regulāra komunikācija un sadarbība ar dzīvokļu īpašniekiem;
 • caurskatāmi un saprotami apmaksas noteikumi
 • ērti un pārskatāmi finanšu aprēķini un maksājumu pārskats
 • dzīvojamās mājas tehniskā un vizuālā stāvokļa saglabāšana un/vai uzlabošana, ievērojot dzīvokļu īpašnieku vēlmes un finansiālās iespējas
 • klientu serviss un palīdzība 24h diennaktī, 7 dienas nedēļā
 • aktīvs darbs ar debitoriem, ar mērķi atgūt parādus jau ārpustiesas procesā

 

Apsaimniekošanas modelis

Sniedzot apsaimniekošanas pakalpojumus, esam izveidojuši efektīvu, vienkārši saprotamu un produktīvu apsaimniekošanas modeli, lai ikviens klients justos gandarīts par saņemtajiem pakalpojumiem. Katrai mājai tiek piesaistīts savs pārvaldnieks, kurš regulāri apseko māju, pārzinot tā tehnisko stāvokli un apsaimniekošanas vēsturi, kontrolē sētnieku un cita apkalpojošā personāla darbu, nepieciešamības gadījumā koordinē tehniskā atbalsta grupu un regulāri izsniedz rēķinus, finansiālu pārskatu un atskaites.

 

Klientu atbalsta dienests

Lai veiksmīgi apkalpotu klientus un apsaimniekošanas procesu padarītu ērtāk pārskatāmu, kā arī lai mēs saviem klientiem būtu ērtāk pieejami, esam izveidojuši augstas klases klientu atbalsta dienestu – zvanu centru. Ikviens mūsu apsaimniekotās mājas iedzīvotājs nepieciešamības gadījumā ir laipni aicināts zvanīt pa tālruni +371 20292929 vai savu jautājumu/ vēlmi sūtīt uz e-pastu: info@baltienami.lv

Klientu atbalsta dienesta tālrunis darbojas 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā.

Princips, pēc kura darbojās mūsu klientu atbalsta dienests:

 • pieteikums uz klientu centru
 • ziņojums tiek nodots pārvaldniekam
 • darbu veicējs saņem uzdevumu un organizē tā izpildi
 • darbu veicējs informē zvanu centru par uzdevumu izpildi
 • par darbu izpildi tiek ziņots klientam

Apsaimniekotāja maiņa

Jūs kā dzīvokļu īpašnieki un attiecīgās mājas kopīpašuma daļas kopīpašnieki esat saimnieki savā mājā un tieši Jūs esat tie, kas izvēlas pārvaldnieku jeb tautas valodā - apsaimniekotāju, kas rūpēsies par Jūsu māju kā par savējo, veiks visas nepieciešamās darbības, lai uzlabotu mājas tehnisko stāvokli, energoefektivitāti, un būs kā vienojošais posms dzīvokļu īpašnieku starpā.

 

Ja ir interese saņemt BALTIE NAMI piedāvājumu, dariet šādi:

1. sazinieties ar mums – aprunāsimies! Mēs izstāstīsim savus galvenos pārvaldīšanas principus un vienosimies par nepieciešamajiem dokumentiem pilnvērtīga, tieši Jūsu mājai gatavota piedāvājuma sagatavošanai;

2. apkopojiet dokumentus –

    2.1.būs nepieciešama ēkas inventarizācijas lieta un zemesgrāmata. Šo dokumentu kopijas iespējams ar iesniegumu izprasīt pie māja esošā apsaimniekotāja;

    2.2. ieteicams atrast rēķinus, kas dzīvokļu īpašniekiem / īrniekiem piestādīti apkures sezonā un sezonā, kad apkure ir atslēgta.

3. mēs izskatīsim Jūsu iesniegtos dokumentus, novērtēsim, kādi pakalpojumi pašlaik tiek sniegti, cik pamatotas ir to cenas, kādi pakalpojumi tiek nodrošināti pa tiešo no pakalpojumu sniedzējiem, kādus pastarpināti nodrošina apsaimniekotājs;

4. mēs veiksim Jūsu mājas vizuālo apskati, lai izvērtētu mājā veicamos neatliekamos darbus.

 

3 (trīs) darba dienu laikā pēc visu dokumentu no Jums saņemšanas, mēs Jums sagatavosim:

1. pilnvērtīgu apsaimniekošanas piedāvājumu, kas ietver visus Jums vēlamos pakalpojumus;

2. apzinātu neatliekamo remontu tāmi, la novērstu problēmas, kas jau ir radušās vai tuvākajā laikā var rasties sliktā komunikāciju tehniskā stāvokļa dēļ (ūdens saimniecība, siltummezgls, kanalizācija, elektroinstalācija, jumta stāvoklis utml.);

3. iesniegsim pārskatu un tāmi par darbiem, kas būtu aktuāli tuvākajā periodā, lai nodrošinātu ēkas pilnvērtīgu funkcionēšanu ilgākā termiņā.

Rezultātā Jums būs iespēja izvērtēt mūsu piedāvājumu salīdzinājumā ar esošo situāciju Jūsu mājā, kā arī Jūs varēsiet izvērtēt Jūsu esošā apsaimniekotāja darbu un saprast vai jaunais apsaimniekotājs atrisinās jautājumus, ko esat iecerējuši risināt, gūsiet priekšstatu par ēkas stāvokli, būtiskākajiem darbiem īstermiņā un izmaksām, kas ar tiem saistītas.

Izvēloties BALTIE NAMI piedāvājumu, mēs palīdzēsim noorganizēt kopsapulci. Kopsapulcē iepazīstināsim ar mūsu uzņēmumu, principiem, kurus ievērojam, strādājot un pārvaldot un apsaimniekojot īpašumus.

 

Kopsapulces par pārvaldnieka maiņu darba kārtība:

1. dzīvojamās mājas pārvaldnieka izvēle;

2. pārvaldīšanas maksas apstiprināšana;

3. pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma projekta apstiprināšana;

4. maksājumu uzkrājumu fondā apstiprināšana.

Lūdzu, sazinieties ar mums, zvanot uz numuru: +371 20292929, sūtiet e-pastu: info@baltienami.lv 

Lūdzu, norādiet savu kontaktinformāciju un jautājumu. Mēs ar Jums sazināsimies pēc iespējas ātrāk, lai sniegtu atbildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES struktūrfondu apguve

Latvijā atkal atsākas Eiropas struktūrfondu apguve. Iepriekš to nodrošināja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, šobrīd atbildīga par to ir ALTUM.

ALTUM ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, kas sniedz valsts atbalstu noteiktām mērķa grupām. ALTUM nodrošina finanšu pieejamību jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas.

Fondu apguve ir saistīta ar samērā piņķerīgu un laikietilpīgu dokumentu izstrādi, sagatavošanu un saskaņošanu, kas prasa lielu precizitāti, zināšanas un pieredzi, lai pieteikums finansējuma saņemšanai tiktu pieņemts bez aizķeršanās un attiecīgi fondi tiktu apgūti bez kavēšanās.

BALTIE NAMI komanda šajā jomā ir zinoša, ir piedalījusies gan vairāku lielāku un mazāku projektu izstrādē, gan arī, realizējot projektus, līdz pat projektu nodošanai ekspluatācijā un fondu apguvei pilnā apjomā.

Energoefektivitātes projekta sagatavošanas un iesniegšanas procesā ir jāpieņem būtiski dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi, jāveic un ar ALTUM jāsaskaņo projekta tehniskās dokumentācijas izstrāde un piegādātāju atlasejāpiesaista finansējums un jāvienojas ar ALTUM par atbalsta veidu un apmēru.

Izvēloties mūs kā apsaimniekotāju, mūsu komanda pēc Jūsu vēlēšanās noorganizēs energoefektivitātes projektu realizāciju Jūsu mājai un izdarīs to iespējami efektīvi, ātri un finansiāli izdevīgi.

Citi pakalpojumi

Mūsu komandā ir pieredzējuši speciālisti apsaimniekošanas jomā, kā arī cieši sadarbojamies ar juristiem, kas tieši specializējušies darbam ar debitoriem, izmantojot dažādus ārpustiesas procesa veidus, ar mērķi lielāko daļu darba paveikt jau ārpustiesas procesā un tiesas ceļā risināt strīdus tikai ar pašiem ļaunprātīgākajiem un sadarbību noraidošajiem debitoriem.

ES struktūrfondu apguvē viens no plašāk izmantotajiem risinājumiem ir biedrību izveide katrai mājai atsevišķi. Arī to varam palīdzēt sakārtot gadījumam, ja tas būs nepieciešams un mājas dzīvokļu īpašnieki būs par to lēmuši.

Mēdz būt situācijas, kad dzīvojamā māja atrodas uz tās dzīvokļu īpašniekiem nepiederošas zemes. Šādā gadījumā jārisina piespiedu zemes nomas jautājums, rodot labāko un abām pusēm pieņemamāko risinājumu. Dzīvokļu īpašniekiem pieņemot lēmumu atpirkt no zemes īpašnieka šo zem mājas esošo zemi, varēsim palīdzēt vienoties ar zemes īpašnieku par labāko cenu, par labākajiem nosacījumiem un katrs īpašnieks pie sava esošās kopīpašuma domājamās daļas no mājas varēs pievienot sev klāt attiecīgu domājamo daļu zemes. Vienmēr jāatceras, ka nevienu nevar piespiest būt kopīpašumā, līdz ar to šis jautājums ir risināms ārpustiesas ceļā, bet, ja vienošanos ar zemes īpašnieku panākt nav iespējams, tad palīdzēsim to atrisināt tiesas ceļā.

Protams, kopīgā darbā gan Jums, gan mums radīsies daudz citu jautājumu, kurus šķetināsim, risināsim un atrisināsim! Mūsu pakalpojumu klāsts augs un dažādosies, sadarbojoties ar Jums un uzklausot Jūsu vēlmes un vajadzības.

 

Tālrunis saziņai +371 20292929

Sazinies ar mums

Jaunākās ziņas

Ēkas atjaunošanas process ar ES fondiem

29.04.2016

Energoefektivitātes projekta sagatavošanas un iesniegšanas procesā ir jāpieņem būtiski dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi, jāveic un ar ALTUM jāsaskaņo projekta tehniskās dokumentāci

Lasīt vairāk
Visi jaunumi